the watchmaking crafts of best fake patek philippe is in leading position.

best replica watches forum in every single part of the overcome to get the best.

https://www.richardmille.to/ forum gets to the level of art at the palace level.
https://wherewatches.com for sale timepiece coaching mature the watchmaking arena specialists.

fake rolex are well known by people over the world because of their exellent grace and luxury.

Facebook Polub nas na Facebooku
Dzisiaj jest Wtorek, 3 Sierpień 2021

Konkurs TOPGolf.pl - Ava Regulamin

2016-12-29

Na dobre zakończenie roku i jeszcze lepszy początek Nowego Roku mamy dla Was konkurs a do wygrania są atrakcyjne kosmetyki firmy AVA! Codziennie przez 6 dni (do 5 stycznia) rozlosujemy po 3 zestawy damskich i męskich kosmetyków.

 

Wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie: W jakiej kategorii TOPgolf.pl jest nominowany do Polish Golf Awards? 

 

Odpowiedzi wysyłajcie na adres marketing|topgolf.pl| target="_blank"|marketing|topgolf.pl. W mailu prosimy o podanie  swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji oraz rodzaju zestawu  damski czy męski.

Regulamin konkursu "TOPGolf AVA"

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu nagród jest ZETJOT Advisors Sp. z o.o., ul. Maksymiliana Kolbego 5, 62-510 Konin właściciel portalu topgolf.pl zwanego dalej "Organizatorem".

Fundatorem jest firma Laboratorium Kosmetyczne AVA, zwana dalej Fundatorem. 

Konkurs jest organizowany w dniach 31 grudnia 2017 r. – 5 stycznia 2018r. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana tego samego dnia na portalu TOPGolf.pl. Zasadą konkursu jest nadesłanie odpowiedzi na pytanie "W jakiej kategorii TOPgolf.pl jest nominowany do Polish Golf Awards?” na adres marketing|topgolf.pl| target="_blank"|marketing|topgolf.pl. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

§ 2. Uczestnictwo w konkursie 

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wrażeniu zgody na piśmie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie 

Uczestnicy konkursu nadsyłają na adres mailowy marketing|topgolf.pl| target="_blank"|marketing|topgolf.pl odpowiedzi na pytanie " W jakiej kategorii TOPgolf.pl jest nominowany do Polish Golf Awards?". Wysłanie maila z odpowiedzią, o którym mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu umowy, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TOPGolf.pl i Fundatora dla celów przeprowadzenia konkursu. Redakcja zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród, oraz może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna odpowiedzi za prawidłową. 

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 

Laureatami konkursu zostają osoby, które odpowiedziały prawidłowo na pytanie konkursowe. Organizator wylosuje 6 osób każdego nia w terminie (31.12.2017-5.01.2018). Organizator ustala ze zwycięzcami szczegółowe dane osobowe niezbędne do wydania nagród w korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 5. Nagrody 

Zwycięzcy otrzymają zestaw kosmetyków firmy AVA, w każdym zestawie znajduje się min 3 produkty. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w §3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Za wydanie nagród laureatom odpowiada Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie nie zgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy wysyłać na adres: marketing|topgolf.pl| target="_blank"|marketing|topgolf.pl z dopiskiem "Reklamacja w konkursie TOPGolf.pl AVA" oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest TOPGolf.pl. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika - jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Partnerzy