Facebook Polub nas na Facebooku
Dzisiaj jest Niedziela, 22 Październik 2017

Przetarg - przedsiębiorstwo Toya Development

2017-05-19

Przetarg - przedsiębiorstwo Toya Development

Likwidator spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała,

w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej  Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego

ogłasza 

przetarg pisemny na sprzedaż  przedsiębiorstwa

wchodzącego w skład masy likwidowanej spółki TOYA Development  Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

z możliwością składania ofert częściowych na nieruchomości wyszczególnione w Regulaminie Sprzedaży.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej a w przypadku potrzeby wcześniejszego zapoznania się z dokumentami i majątkiem przedsiębiorstwa na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu Sprzedaży, w zaklejonej kopercie, w terminie  do 19 października 2017 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu), z zastrzeżeniem możliwości składania ofert częściowych na nieruchomości wyszczególnione w Regulaminie Sprzedaży również przed tym terminem:

-  listownie na adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała, 

-  lub osobiście – w biurze firmy TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji, adres: Kryniczno, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała (w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00).

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który dostępny jest na stronie internetowej www.toyagolf.pl oraz www.syndyk-switalski.pl, który również można uzyskać bezpośrednio od Likwidatora.

 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi

 56 050 682,23 zł

(pięćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 23/100).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 14:00 w biurze Spółki w Krynicznie, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sprzedaży.  

Otwarcie ofert częściowych dotyczących nieruchomości wyszczególnionych w Regulaminie Sprzedaży następowało będzie również po ich wpływie, w terminach: 23 czerwca 2017 r. o godzinie 14:00 i 18 sierpnia 2017 r. o godzinie 14:00, w biurze Spółki w Krynicznie, ul. Rakowa 5, 55-114 Wisznia Mała, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sprzedaży

Partnerzy